خانه / مقالات و فیلم ها / جزوه کامل پکیج

جزوه کامل پکیج

جزوه کامل پکیج

جزوه و فیلم های کامل آموزش پکیج در انتهای صفحه پایین عکس های قطعات مراجعه شود

DF (1)

DF (2)

DF (25)

DF (26)

DF (19)

DF (20)

DF (21)

DF (23)

DF (14)

DF (15)

DF (16)

DF (18)

DF (11)

DF (12)

DF (13)

DF (13)

DF (6)

DF (7)

DF (8)

DF (3)

تحلیل گام به گام پکیج

herfegostaran (1)

herfegostaran (2)

herfegostaran (3)

herfegostaran (4)

herfegostaran (6)

herfegostaran (7)

herfegostaran (8)

herfegostaran (9)

herfegostaran (10)

herfegostaran (11)

herfegostaran (12)

herfegostaran (13)

herfegostaran (14)

herfegostaran (15)

herfegostaran (16)

herfegostaran (17)

herfegostaran (18)

herfegostaran (19)

herfegostaran (20)

herfegostaran (21)

herfegostaran (22)

herfegostaran (23)

herfegostaran (24)

herfegostaran (25)

herfegostaran (26)

herfegostaran (27)

herfegostaran (28)

herfegostaran (29)

herfegostaran (30)

herfegostaran (31)

herfegostaran (32)

herfegostaran (33)

herfegostaran (34)

herfegostaran (35)

herfegostaran (36)

herfegostaran (37)

herfegostaran (38)

herfegostaran (39)

herfegostaran (40)

herfegostaran (41)

herfegostaran (42)

herfegostaran (43)

herfegostaran (44)

herfegostaran (45)

herfegostaran (46)

herfegostaran (47)

معرفی قطعات داخلی پکیچ

پرشر(سویچ آب)

فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند.

پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب  باز می شود و اجازه  ادامه مراحل بعد را نمی دهد.

در صورتی که  فشار آب مدار گرمایش بالاتر از۶٫۰باشد مدار پرشر سویچ آب  بسته می شود و پکیج به کارخود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوییچ آب در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد (بیشتر از ۰٫۶بار باشد )با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را کنترل می کنیم اگر مداربسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است.

 

DF (10)

در صورت معیوب بودن (نشانه خرابی قطعه)

پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند.

محل نصب پرشر سوییچ آب

در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل  قرار دارد.

کنترل خروج محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا

پرشرسوییچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند.

قبل از اینکه برد فن را روشن کند برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد.

سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس  دوباره برد مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند.

که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدارپرشرسوییچ هوا بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

تست  خود قطعه

لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده  جدا کرده و دو سیمی برقی  که به پرشرسوییچ هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید  مدار آن قطع باشد سپس ازلوله ی آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوییچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد

اگر فن خاموش باشد بایستی بااهم مترباز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد.

واگر فن روشن باشد بایستی بااهم متربسته بودن مدار پرشر سوییچ هوا را کنترل کرد.

در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا فن خاموش باشد

اگر فن خاموش است با جدا کردن  لوله آنتی کندانس فن روشن نشود  ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشرسوییچ هوا فن روشن شود پرشرسوییچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد

اگر فن روشن  است با جدا کردن  لوله آنتی کندانس  از قسمت فن و مکش  آن اگر جرقه زن وارد عمل شود.

۱-پرشر سوییچ هوا سالم وگرنه معیوب است

۲-محل نصب پرشرسوییچ هوا

۳-بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قراردارد.

DF (5)

ایجاد مکش از پرشر سوییچ هوا

عملکرد داخلی

از یک شیپور تشکیل شده که  با روشن شدن فن  مکشی را از پرشرسوییچ  هوا ایجاد میکند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد.

نحوه تست کردن رابط پلاستیکی متصل به فن

 تست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از محل نصب خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

درصورت معیوب بودن رابط پلاستیکی متصل به فن:

۱-یا فن روشن نمی شود ۲-یا جزقه زن عمل نمی کند.

۳-محل نصب رابظ پلاستیکی متصل به فن در درون فن قرار دارد.

پمپ سیرکوله

گردش آب مدار گرمایش  در پکیج تک مبدله و گردش آب  مدار گرمایش به سمت رادیاتور ها و نیز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدله

عملکرد داخلی پمپ

در پکیج تک مبدله  پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند  وبا چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها  مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القائی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها  مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

 

نحوه تست پمپ

پیچ دوسوی پشت پمپ را باز کرده و با پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید سپس در همین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید البته در زمان روشن بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر ۲۲۰تست کرده که ولت باشد چون ممکن است بردمعیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد.

در صورت معیوب بودن پمپ

در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند ومدارترموستات حد شوفاژباز شده وپکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دومد این اتفاق می افتد.

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای  شوفاژ ثابت می ماند و بالا نمی رودو پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد.

نکته

در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است.

 

نکته

پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرممحل نصب پمپ در بلوک برگشت قرار داردصرفی ولی در پکیج های تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است.

محل نصب پمپ

در بلوک برگشت قرار دارد.

منبع انبساط

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است  با افزایش دمای آب  شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدارآب ثابت در پکیج از منبع انبساط استفاده می گردد.

DF (4)

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا یا N2که با افزاش دمای آب مدار شوفاژ وافزایش حجم آّب ،حجم آب اضافی بههوای داخل منبع انبساط فشار آورده وداخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم  داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند.

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای  داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی بین تا بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.

نکته

اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت  والف منبع انبساط  به جای هوا

آب خارج شود  منبع انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد.

در صورت معیوب بودن منبع انبساط

در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز۳بار می گذرد و از شیر اطمینان ۳بار شوفاژ آب خارج می گردد.

محل نصب منبع انبساط

معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد.

سنسور شوفاژDF (24)

دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش  روشن شدن شعله  می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظمی شوفاژ گرم گردد.

DF (28)

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای  ۲۲درجه اتاق مقاومت آن  ۴کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای  ۲۲درجه اتاق اندازه گیری می کنیم.

نکته

همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ

در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از  ۴حالت زیر اتفاق می افتد:

۱- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد.

۲- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد.

۳- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

۴-سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

نکته

بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژکه برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند.

محل نصب سنسور شوفاژ

در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

نکته

سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

سنسور آبگرم مصرفی

دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و یا حداکثر و حداق شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظمی آب گرم ، گرم کند.

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای  ۲۲درجه اتاق مقاومت آن  ۴کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای  ۲۲درجه اتاق اندازه گیری می کنیم.

نکته

همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

 

در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از  ۴حالت زیر اتفاق می افتد:

۱- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد.

۲- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آبگرم مصرفی می دهد.

۳- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمیدهد اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

۴-سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطانمی دهد اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی

در پکیج تک مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

در پکیج دو مبدل در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای (ثانویه) قرار دارد.

نکته

سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

ترموستات حد شوفاژ

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت ازسوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از  ۵۲درجه و گرمای بیش از حد لازم است.

عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژیک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای  ۵۲درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ

در دمای پایین تر از  ۵۲درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود وپکیج با وجود سرد بودن مدار شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد.

محل نصب ترموستات حد شوفاژ

بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد.

نکته

اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای بازبودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یاخود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و یا انکه برد اصلی قسمت دریافت مدار ترموستات حد معیوب شده است اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند وسپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است یا رسوب گرفته است.

ترموستات دود

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصولات احتراق درپکیج های بدون فن می شود.

عملکرد داخلی ترموستات دود

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالای  ۵۲درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات دود


در دمای پایین تر از
۵۲درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات دود


پکیج هیج عکس العملی از خود نشان نمی دهد وخطای باز بودن ترموستات دود می دهد.

محل نصب ترموستات دود


بر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است.

نکته


اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد یا خود ترموستات دود خراب شده یااینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهدخروج دود گرفته است.

شیربرقی گاز

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله 

عملکرد داخلی شیر برقی گاز

از دو بوبین یکی ۲۲۶ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری ۲۴ولت برای حداقل و حداکثر
کردن شعله تشکیل شده است.

نحوه تست کردن شیر برقی گاز

شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با
فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم
متر برق ورودی به شیربرقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد.

در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز


پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد.

محل نصب شیر برقی گاز


زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.

ترانس جرقه زن

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را
تشخیص دهد.


عملکرد داخلی ترانس جرقه زن


با دریافت برق
۲۲۶ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد.


نحوه تست کردن ترانس جرقه زن


ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز
شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید اگر برق
۲۲۶به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج روشن
شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است.

محل نصب ترانس جرقه زن


در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن برروی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق
به بدنه پکیج متصل شده است.

الکترود تشخیص شعله

تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند.


عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله

با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با در
یافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیرشیر برقی گاز باز است برد این جریان
را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت ، مسیر
شیر گاز قطع می گردد و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهد.

نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله


تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است اگر با تشکیل شعله و گرم شدن
نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معیوب است.

در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله


پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج خطای عدم تشخیص شعله می دهد.


نکته


ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود اما برد اصلی پکیج
معیوب باشد.

محل نصب الکترود تشخیص شعله


بر روی برنر و محل تشکیل شعله وبه فاصله
۰الی ۵میلی متری از سطح برنر قراردارد.

شیر برقی


انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی


عملکرد داخلی شیر برقی

در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با
چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه
آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر
شافت موتور شیر برقی مسیرگردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد.

نحوه تست شیر برقی


موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم
مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است.

در صورت معیوب بودن شیر برقی


پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی
شود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود.


محل نصب شیربرقی


در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

DF (9)

نکته

اگر شیربرقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان
درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رفت باشد شافت موتور شیر
برقی برعکس می شود.

کیت شیر سه راهه

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز وبسته می کند.

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه


اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به
کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر
برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به
مبدل ثانویه مسدود می گردد.

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتورشیر برقی به کیت شیر
سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه
مسدود می گردد.


و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت
اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد.

نحوه تست کیت شیر سه راهه


با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون
مطمئن شویم.

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه
پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند.


محل نصب کیت شیر سه راهه
در زیر شیربرقی قرار دارد.

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیرپرکن استفاده می گردد.


عملکرد داخلی شیر پرکن


تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با
جرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین
۲تا ۲٫۲بار رسید آن را می بندیم.


نحوه تست کردن شیر پرکن


با بازکردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

درصورت معیوب بودن شیر پرکن


فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می
گردد.


محل نصب شیر پرکن


در بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی
از پکیج ها در بلوک رفت زیر پکیج قراردارد.

شیر اطمینان سه بار

جهت جلوگیری از فشارآب بالای ۳بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد.


عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار


با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای
۳بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند.


نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار


اگر قبل از رسیدن فشار آب مدارگرمایش به
۳بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار


فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد.


محل نصب شیر اطمینان سه بار


عموما در بلوک رفت قرار می گیرد.

بای پاس

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد.


عملکرد داخلی بای پاس

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قراردارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در
صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب
از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد.

نحوه تست کردن بای پاس

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می
باشد.


درصورت معیوب بودن بای پاس


پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور هاسرد می باشد.

محل نصب بای پاس


دربعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد.

فلوسوئیچ

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

DF (17)

عملکرد داخلی فلوسوییچ


از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن
مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد.


نحوه تست کردن فلوسوییچ


در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده
سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ


پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد
یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.


محل نصب فلوسوییچ


در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد
نکته در بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

DF (22)

فلوسویچ پکیج ایساتیس

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی


عملکرد داخلی
با باز شدن آبگرم مصرفی توربین فلوسویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آبگرم مصرفی را به
برد اعلام می دارد.


نحوه تست کردن فلوسویچ


می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن
مطمئن گردید.


در صورت معیوب بودن فلوسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد
و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

کابل میکروسویچ فلوسویچ پکیج ایساتیس

ارسال سیکنال به برد اصلی
عملکرد داخلی کابل میکروسویچ
با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر
آبگرم مصرفی را تشخیص می دهد.

نحوه تست کردن کابل میکروسویچ

کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ
اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است.

در صورت معیوب کابل میکروسویچ


در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد.
و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

فلومتر

عملکرد داخلی فلوسوییچ

از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده وسنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی بسته شود توربین ازچرخش می افتد.


نحوه تست کردن فلوسوییچ


فلومتر را از جای خود یبرون آورده وفوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه فرارمیدهیم اگر با فوت وچرخش توربین پکیج در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد.


در صورت معیوب بودن فلوسوییچ


پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.
یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد.

مبدل صفحه ای

نحوه تست مبدل صفحه ای


با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید.


در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای


اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یارسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد
مبدل صفحه ای مسدود شده است.

محل نصب مبدل صفحه ای


معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند.

نکته

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و
سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد.

مبدل دو منظوره

عملکرد داخلی مبدل دو منظوره
از دو لوله
¾ و دو لوله ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ کاملا درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ و آب مصرفی درون لوله ½ قرار دارد شعله به آب شوفاژبرخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

نحوه تست مبدل دو منظوره


اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان ازخرابی مبدل دو منظوره می باشد.


در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره


فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود.


محل نصب مبدل دو منظوره


بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

پكیج ها از نظر تعداد مبدل به دو نوع زیر تقسیم می شوند:


تک مبدله


در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دورا بر عهده دارد این مبدل از نوع پوسته لوله می باشد.

DF (27)

دو مبدله


در نوع دو مبدله یک مبدل وظیفه تامین آبگرم شوفاژ سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر با استفاده ازآبگرم مبدل اول وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد. مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل کمکی از نوع صفحه ای می باشد.

آموزش نصب پکیج،آموزش نصب و تعمیر پکیج در تهران حرفه گستران،اموزش نصب انواع پکیج،آموزش تعمیربرد الکترونیکی پکیج،آموزش تعمیرات پکیج در غرب تهران،سرویس کارحرفه ای پکیج،کلاس آموزش تعمیرپکیج ایران رادیاتور،دانلودکتاب پکیج دیواری،آموزش تعمیر پکیج درتبریز،آموزش تعمیرپکیج در اصفهان،تعمیرپکیج بوتان،pdf آموزش تعمیرپکیج دیواری،آموزش بردپکیج در صادقیه،تعمیرکارپکیج،دوره آموزش عملی انواع پکیج،پکیج چگالشی،پکیج فن دار،عیب یابی بردپکیج،آموزش تعمیرپکیج در اردبیل،آموزش نصب پکیج فنی وحرفه ای،آموزش نصب پکیج رایگان،کلاس نصب پکیج به همراه خوابگاه،بردپکیج چگالشی،تعمیر وسرویس پکیج درآموزشگاه حرفه گستران،آموزش نصب آبگرمکن،آموزش تعمیرات آبگرمکن،سرویس کارآبگرمکن، Installation & Repair Package

زمان بندی کلاس های آموزشی صفر تا صد عملی آموزشگاه حرفه گستران

ایامدوره های آموزشیساعت شروعهزینه ی دوره (تومان)سوالات فنی حرفه ایثبت نام
شنبهنصب و راه اندازی درب شیشه ای82500000دریافتثبت نام
شنبهآموزش تخصصی نصب دوربین مداربسته
آنالوگ و آی پی
132500000دریافتثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و جوشکاری و عیب یابی کولرگازی تک فاز و 3 فاز و اینورتر152500000دریافتثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی پیکج و شوفاژ دیواری 182500000دریافتثبت نام
یکشنبهنصب و راه اندازی کرکره برقی برای دهنه های بزرگ و کوچک82500000دریافتثبت نام
یکشنبهنصب و تعمیر و عیب یابی درب اتوماتیک102500000دریافتثبت نام
سه شنبهساخت و برنامه نویسی و انیمیشن سازی تابلوروان و LED82500000دریافتثبت نام
سه شنبهسیم کشی برق ساختمان و نصب آیفون تصویری102500000دریافتثبت نام
سه شنبهنصب و برنامه نویسی و کد دهی دزدگیر اماکن(آیفون تصویری، اعلام حریق)132500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و کد دهی تلفن سانترال82500000دریافتثبت نام
پنج شنبهساخت و راه اندازی باطری خورشیدی102500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و سیم کشی bms ساختمان هوشمند 132500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی آبگرمکن62500000دریافتثبت نام
دوشنبهدوره ی کامل جوشکاری(آلومینیوم،مس،برنج،برق) با تخفیف 1000.000 تومانی112500000دریافتثبت نام
یکشنبهتعمیر و عیب یابی یخچال فریزر و معمولی و ساید بای ساید82500000دریافت جزوهثبت نام
یکشنبهنصب و تعمیر لباسشویی آنالوگ و دیجیتال و دوقلو102500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهنصب و تعمیر ظرفشویی تمام اتوماتیک102500000دریافت جزوهثبت نام
چهارشنبهنصب و تعمیر و عیب یابی دستگاه تصفیه آب122500000دریافت جزوهثبت نام
یکشنبهتعمیر و عیب یابی گاز فر122500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهتعمیر و عیب یابی جارو برقی122500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهتعمیر و عیب یابی مایکروفر122500000دریافت جزوهثبت نام
پنج شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی مشعل گازی و گازوییلی82500000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک به روش مهندسی معکوس (تمامی بردها)185000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک لوازم خانگی(یخچال و لباسشویی و ظرفشویی و جارو برقی و مایکروفر)16:305000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک کرکره برقی و درب بازویی و درب شیشه ای155000000دریافت جزوه ثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک تلویزیون ال ای دی و ال سی دی155000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک کولر گازی و پکیج دیواری16:305000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و سرویس آسانسور85000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل و تعمیر برد الکترونیک مهندسی معکوس با تخفیف 13000000 تومانی فقط 13000000تومانشنبه 8 صبح13000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل به جز تعمیر برد الکترونیک مهندسی معکوس با تخفیف 12000000تومانی فقط 12000000تومانشنبه 9 صبح12000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل با تخفیف 9000000 تومانی فقط 9000000تومانشنبه 8 صبح9000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل و لوله کشی آب و گاز با تخفیف 10000000تومانی فقط 10000000تومانشنبه 8 صبح10000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل با تخفیف 9000000 تومانی فقط 9000000تومانشنبه 8 صبح9000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون لوازم خانگی با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون سیتم های امنیتی و تاسیسات به جز مشعل و جوشکاری با تخفیف 8000000تومانی فقط 8000000 تومانشنبه 8 صبح8000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون سیتم های امنیتی {دوربین و دزدگیر اماکن و درب شیشه ای و کرکره برقی و درب بازویی و سیم کشی ساختمان و هوشمند سازی و آیفون تصویری و اعلام حریق و تلفن سانترال و باطری خورشیدی و تابلو روان و ال ای دی } با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000 تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون تاسیسات {کولر گازی تک فاز و 3 فاز و اینورتر} و {پکیج تک مبدل و دو مبدل و چگالشی} و {آبگرمکن} و {مشعل گازی و گازوییلی} و {جوشکاری برق و برنج و مس و آلومینیوم} با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000 تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب درب شیشه ای و کرکره برقی و درب بازویی و دوربین مدار بستهشنبه 15 5000000دریافت جزوهثبت نام

***کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )***