خانه / مجموعه سوالات رایگان آزمون فنی حرفه ای آسانسور

مجموعه سوالات رایگان آزمون فنی حرفه ای آسانسور

دوره ی اول:

۱٫ در ترمینال تابلو کنترل ،چه نوع ترمینال هایی برگشت سری استپ کابین و برگشت دور انداز اجباری پایین می باشد؟

 • CPL – OPL

 • – TR- LEF

 •  LEF- CB1

 •  CB1-TP4

۲٫ در ترمینال تابلو کنترل ،چه نوع ترمینال هایی برای سنسور توقف و برای تحریک سخن گو است؟

 • CPL – OPL

 •  TR- LEF

 • LEF- CB1

 •  CB1-TP4

۳٫ در ترمینال تابلو کنترل چه نوع ترمینال هایی برای میکرو سوئیچ و برای برق دائم روی کابین می باشد؟

 •  CPL – OPL

 • – TR- LEF

 •  LEF- CB1

 •  CB1-TP4

۴٫در ترمینال تابلو کنترل چه نوع ترمینال هایی برای روشنایی تایمر کابین و برای ورودی برق روشنایی و پریز می باشد؟

 • CPL – OPL

 •  LEF- CB1

 •  TR- LEF

 •  FCL-CL

۵٫اگر کابین آسانسور در طبقه خاصی بایستد و دیگر حرکت نکند عیب کار کجاست؟

 • در ورودی FT0 فعال است

 • سوئیچ OVL خراب است

 • سنسور دور انداز SLFخراب است

 • گزینه ۱ و۲

۶٫ جهت جلوگیری از افزایش سرعت آسانسور و متوقف کردن آن در صورتی که در لوله کشی انتقال روغن نقص یا خرابی ایجاد می شود

 •  شیر کنترل

 •  شیرهای کنترل ایمنی

 • EARTH

 • G22 7

۷٫علت قطع و وصل سریع کنتاکتور در زمان کنترل نهایی آسانسور کدام مورد می باشد؟

 •  اشکال در مسیر سری کنتاکتور

 • ضعیف بودن ولتاژ شبکه

 • ایراد در کنتاکتور بسته کمکی

 • همه موارد

۸٫در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک المپ های جهت پایین در سیستم

-COLLECTIVE SELECTIVE

 می باشد؟

 •  EARTH

 •  G22

 •  KND

 •  LDN

 ۹٫در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال برای اپرتینگ کردن تمام تجهیزات آسانسور به زمین است؟

 •  EARTH

 •  G22

 •  KND

 •  LDN

۱۰٫ در تابلو کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک سوئیچ های مختلف سیسیتم و شستی ها است؟

 •  EARTH

 •  G22

 •  KND

 •  LDN

۱۱٫در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک شستی های جهت پایین در سیستم می باشد؟ -COLLECTIVE SELECTIVE

 •  EARTH

 •  G22

 •  KND

 •  LDN-1 12

۱۲٫کدام یک از انواع ترانسفورماتور ها ر ا به درستی نشان می دهد؟

 • کاهنده

 • افزاینده

 • مبدل

 • همه موارد

۱۳٫جهت و زاویه نصب از ویژگی های ……………………..رله و جنس کنتاکت از ویژگی های …………….رله می باشد.

 • الکتریکی- مکانیکی

 •  مکانیکی-الکتریکی

 • -مکانیکی-شیمیایی

 • شیمیایی-مکانیکی

۱۴٫کدام یک تعدا کنتاکتور های قدرت را به درستی نشان می دهد؟

 • تند- کند- چپ- راست

 • تند-کند-بالا-پایین

 • بالا-پایین- چپ- راست

 • تند- بالا- پایین- راست.

۱۵٫کلیدی است که وظیفه آن قطع و وصل نمودن برق و کنترل موتورهای دیگر مصرف کننده های اکتریکی است.

 • کنتاکتور

 • رله

 • کنترل فاز

 • ترانسفورماتور

۱۶٫در آسانسورهایی که با سرعت یک متر بر ثانیه حرکت می کنند پس از رسیدن به چه فاصله ای از کابین،کنتاکتور سرعت قطع می شود؟

 • ۲۰تا۴۰سانتی متر ۲

 • ۴۰تا سانتی متر

 •  ۳-۶۰تا ۸۰ سانتی متر

 • ۸۰تا ۹۰سانتی متر

۱۷٫ولتاژ سری استپ ها و ولتاژ بو بین ترمز مغناطیسی چند ولت است؟

 •  ۱۱۰-۲۲۰

 •  ۲۲۰-۱۱۰

 •  ۱۱۰-۲۴۰

 • ۲۴۰ -۱۲۰

۱۸٫احضار کالکتیو دان و کالکتیو سلکتو به ترتیب مربوط به چیست؟

 • جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است-در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد.

 • جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است.

 • در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضار ها پاسخ می دهد .

 • جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است.

۱۹٫فاصله بین سنسور مدادی تا آهن ربای روی ریلها چند سانتی متر است؟

 •  تا۱/۵-۴

 • ۲تا۱/۵-

 • ۵/۱تا۳

۲۰٫اندازه طول آهن ربای توقف و یا دورانداز در یک آسانسور چند سانتیمتر است؟

 •  ۱۰تا۱۵

 • ۱۵تا۲۰

 • ۲۰تا۲۵

 • ۲۵تا۳۰

 ۲۱٫کدامیک شامل انواع تابلو کنترل می باشد؟

 • دیجیتالی

 • رله ای

 • کنترل کننده برنامه پذیر یاplc

 • همه موارد

۲۲٫چه تعداد از میکرو سوئیچ حد نهای در یک چاه آسانسور به کار می رود؟

 • ۱

 • ۲

 • ۳

 • ۴

۲۳٫حداقل شدت روشنایی موتور خانه باید چند لوکس باشد؟

 • ۱۰۰

 • ۲۰۰

 • ۳۰۰

 • ۴۰۰ 

 ۲۴٫کنتاکت های مورد استفاده برای مدارات  DC

از چه نوعی است؟

 •  DC-1-4

 • DC-13-3

 •  DC-12-2

 •  DC-11

۲۵٫وظیفه CBNو CBL

چیست؟

 • دور اندازی اجباری کابین در پایین ترین و بالاترین طبقه

 • شناسایی اولیه کابین

 • دور اندازی اجباری در لیمیت سوئیچی ۴

 • هیچ کدام

دوره ی دوم:

۱٫طبقه استاندارد فاصله نصب شستی های لحضار از کف طبقه و در کابین به ترتیب چندسانتی متر است؟

 • ۹۰تا۱۴۰و۹۰تا۱۱۰

 • ۹۰تا۱۱۰و۹۰تا۱۴۰

 • ۹۰تا۱۲۰و۹۰تا۱۲۰

 • ۹۰تا۱۳۰و۹۰تا۱۲۰

۲٫تعداد سیم های شستی طبقات با چه فرمولی محاسبه می گردد؟

 • n+G22+8

 • n+8

 • n+10

 • n+G22

۳٫کدام نوع شستی ،شستی با کنتاکت همیشه بسته(NC)برای باز کردن درب اتوماتیک کابین به کار می رود؟

 • DC

 • DO

 • NC

 • NO

۴٫کدام نوع شستی با کنتاکت همیشه باز(NO)برای بستن درب اتوماتیک کابین وقتی که باز شده اما زمان توقف به پایان نرسیده است؟

 • DC

 • DO

 • NC

 • NO

۵٫از روش های قدیمی تشخیص مکان کابین ………….و از روش ها جدید تشخیص مکان کابین ………….می باشد.

 • روش نگه داری-روش سلکتور رله ای

 • روش سلکتور رله ای –روش حسگر نوری

 • روش حسگر نوری –روش سلکتور رله ای

 •  روش سلکتور رله ای –روش فلکه ای

۶٫کدام-یک معایب حسگرهای مغناطیسی را به درستی نشان می دهد؟

 • سرعت عملکرد پایین

 • ترک در آهن ربا باعث ایجاد پالس های اضافی

 • حساس نسبت به شدت میدان

 • همه موارد

۷٫در تابلوی کنترل آسانسور چه نوع دیودی وجود ندارد؟

 • پل دیود الکتریکی

 • پل دیود مگنت در باز کن

 • پل دیود شارژ باطری

 • پل دیود تغذیه به میکروکنترلی

۸٫کدام ترمینال ها در تابلوی کنترل جهت پایین و برگشت کنتاکت دو شاخ دربهای طبقات است؟

 • CM129-66

 • RVU-REV

 • ۶۶-RVD

 • ۹-CM

۹٫دورانداز اجباری پایین در چند سانتی متری پایین ترین طبقه نصب می شود؟

 • ۱۲۰

 • ۵۰

 • ۹۰

 • ۳۰

۱۰٫موتور سه فاز در هنگام استارت چند برابر جریان نامی خود را از شبکه دریافت می کند؟

 • ۴تا۵برابر

 • ۲تا۵برابر

 • ۳تا۶برابر

 • ۱تا۳برابر

۱۱٫نطقه ای که از ……………سانتی متر پایین تر از طبقه و ……….سانتی متر باالتر از طبقه قرار دارد ناحیه تراز شده نام دارد.

 • ۲۰-۱۰

 • ۱۰-۲۰

 • ۲۰-۲۰

 • ۲۰-۳۰

۱۲٫فاصله بین دورانداز هر طبقه تا سنسور توقف و فاصله بین توقف آخرین طبقه تا شالتر حد نهایی و فاصله بین دور انداز اجباری در آسانسور چند سانتی متر است؟

 • ۸۰-۱۰تا۱۵-۳۰

 • ۹۰-۳۰تا۱۰-۱۵

 • ۹۰-۱۰تا۱۵-۷۰

 • هیچ کدام

۱۳٫وظایف جانبی تابلو کنترل آسانسور چیست؟

 • کنترل جریان حرکت

 • مایش و ثبت خطا

 • تشخیص مکتن کابین

 • کنترل سرعت آسانسور

۱۴٫طبق استاندارد وزن هرمسافر برای آسانسور چند کیلو گرم است؟

 • ۷۵

 • ۸۰

 • ۸۵

 • ۹۰

۱۵٫سرعت ایده آل آسانسور های چرخ دنده ای چند متر بر ثانیه است؟

 • ۱متر برثانیه

 • ۵/۱متر بر ثانیه

 • ۵/۰متر بر ثانیه

 • ۵/۲متر بر ثانیه

۱۶٫در مدارات الکتریکیو یا روشنایی از چه نوع فیوزهایی استفاده می شود؟

 • فیوزهای تندکار(تندسوز)

 • فیوزهای دو فازه

 • فیوزهای کندکار

 • فیوزهای سه فازه

۱۷٫کدام ترمینال در تابلوی کنترل به درستی بیان نشده است؟

 • انتقال زمین

 • سه فازه ورودی

 • سه فازه ورودی دور تند

 • سه فاز خروجی دور کند

۱۸٫کدام ترمینال در تابلوی کنترل به درستی بیان نشده است؟

 • منفی مگنت

 • فن موتور

 • ترموستات جداره ای

 • مثبت مگنت در باز کن

۱۹٫کدام ترمینال در تابلوی کنترل به درستی بیان شده است؟

 • روشنایی تایمر دار کابین

 • روشنایی اضطراری داخل کابین

 • انتهای سری استپ

 • همه موارد

۲۰٫کدام ترمینال در تابلوی کنترل به درستی بیان شده است؟

 • DO

 • CCL

 • FIR

 • همه موارد

۲۱٫در صورت برقرار شدن بوبین ترمز و عدم برگشت پاسخ از این میکرو سوئیچ ،تابلو پس از گذشت چند ثانیه فرمان قطع حرکت موتور را می دهد؟

 • ۵/۰

 • ۱-۲

 • ۳-۲

 • ۴-۵

۲۲٫کدام نوع کلید مینیاتوری در تابلو کنترل مربوط به تغذیه تابلو نجات اضطراری است؟

 • FBT

 • FS23

 • FLC

 • URA

۲۳٫کدام کلید مینیاتوری در تابلوی کنترل مربوط به ۲۲۹ ولت سر درب می باشد؟

 • FBT

 • FS23

 • FLC

 • URA

۲۴٫وزن وزنه تعادل معادل وزن کابین خالی به اضافه ….وزن است؟

 • ۴۰تا۵۰درصد بار که معمولا ۵۰درصد است

 • ۱۰درصد میزان بار کابین

 • ۶۰درصد میزان بار کابین

 • ۲۰درصد میزان بار کابین

دوره ی سوم

۱٫کدام کلید مینیاتوری در تابلوی کنترل مربوط به تغذیه برد و موتور می باشد؟د EMD

 • FS42

 • Fs25

 • Fs26

 • Fs27

۲٫کدام نوع فیوز مربوط به حفاظت ترانس ۳۴ولت و EPSمی باشد؟

 • Fs24

 • Fs25

 • Fs26

 • Fs27

۳٫کدام نوع فیوز مربوط به تغذیه برد EPSمی باشد؟

 • Fs24

 • Fs25

 • Fs26

 • Fs27

۴٫کدام نوع فیوز مربوط به تغذیه برد اف ار بی می باشد؟

 • Fs24

 • Fs25

 • Fs26

 • Fs27

۵٫بهترین اندازه برای طول پرچمک برای توقف چند سانتی متر است؟

 • ۱۰

 • ۲۰

 • ۳۰

 • ۴۰

۶٫اگر بر روی پادک یک موتور هیدرولیکی Y30124412 در ج شده باشد این موتور در شبکه ایران چگونه را اندازی می شود؟

 • به صورت مثلث

 • به صورت ستاره

 • ستاره-مثلث

 • زیگزاک

۷٫رایج ترین روش راه اندازی در موتورهای الکترکی سه فاز چیست؟

 • به صورت مثلث

 • به صورت ستاره

 • ستاره-مثلث

 • زیگزاک

۸٫در راه اندازی ستاره – مثلث ابتدا موتور در حالت …………….راه اندازی شده حداکثر ۱پس از یک ثانیه در حالت …………..قرار می گیرد؟

 • ستاره-مثلث

 • مثلث –ستاره

 • ستاره –زیگزاک

 • زیگزاک-ستاره

۹٫دستگاهی است که بین شبکه برق و موتور سه فاز آسانسور قرار گرفته و پس از دریافت توان الکتریکی از شبکه و تنظیم ولتاژ فرکانس خروجی خود،سرعت و گشتاور را طوری تنظیم می کند که حرکت کابین در بهترین شکل خود انجام شود؟

 • Unnf

 • Uuuf

 • Nnuf

 • Fnun

۱۰٫ساده ترین نوع راه اندازی در اسانسور کدام است؟

 • مستقیم

 • ستاره-مثلث

 • ستاره

 • مثلث

۱۱٫حداکثر نیروی بسته شدن درب ها باید چند باشد؟

 • ۱۰۰نیوتن

 • ۱۲۰نیوتن

 • ۱۵۰نیوتن

 • ۱۶۰نیوتن

۱۲٫حد فاصل بین آستانه ی درب طبقه و درب کابین در آسانسور های مسافربری حداکثرچند میلی متر است؟

 • ۲۰

 • ۳۰

 • ۳۵

 • ۴۰

۱۳٫حد فاصل بین آستانه ی درب طبقه و درب کابین در آسانسور های مسافربری حداکثرچند میلی متر است؟

 • ۱۸

 • ۲۰

 • ۲۵

 • ۳۰

۱۴٫سرعت درب در ساختمان های اداری و مسکونی چقدر است؟(متر بر ثانیه)

 • ۳/۰-۵

 • ۳/۰-۴/۰

 • ۴/۰-۵/۰

 • ۴/۰-۱/۰

۱۵٫رایج ترین نوع درب کدام است؟

 • کنر باز باشد

 • از مرکز باز باشد

 • از وسط باز باشد

 • ۱و۳

۱۶٫نام دربی که در سمت بیرونی در تراز طبقه قابل مشاهده است چه نام دارد؟

 • درب کابین

 • درب چاه اسانسور

 • پانل جلویی

 • درب ایمنی

۱۷٫درب ضد حریق در چه دمایی و به چه مدت ،حرارت را تحمل می کند؟

 • ۱۰۰۰درجه -۲ساعت

 • ۱۸۰۰درجه-۱ساعت

 • ۱۳۰۰درجه-۲ساعت

۱۸٫درهایی از یک طرف باز شود را …………….و درهایی از وسط باز شود را …………..گویند

 • درهای تلسکوپی-درهای لوالیی

 • درهای تلسکوپی- درهای سانترال

 • درب های لوالیی-درب های تلسکوپی

 • درهای سانترال-درهای تلسکوپی

۱۹٫حداقل ضخامت شیشه ای برای درب های لوالیی چند میلی متر است؟

 • ۱۰

 • ۶

 • ۷

 • ۸

۲۰٫فضای مورد نیاز برای چه نوع درب هایی تقریبا ۱۲۲برابر عرض یاز شو به عالوه ۴۱۱میلی متر است.

 • درب لولایی

 • درب تلسکوپی

 • درب وسط باز شو

 • درب سانترال

۲۱٫طبق استاندارد مقدار انرژی تعیین شده برای بستن درب ها چند ژول است؟

 • ۱۰

 • ۱۵

 • ۲۰

 • ۲۵

۲۲٫حداقل ارتفاع درب های طبقات چند است؟

 • ۳متر

 • ۲متر

 • ۴متر

 • ۱متر

۲۳٫در آسانسور معلول بر حداقل ابعاد درب چند میلی متر است؟

 • ۲۰۰

 • ۴۰۰

 • ۵۰۰

 • ۸۰۰

۲۴٫حداقل ارتفاع و عرض باز شو درب برای آسانسور های حمل بیمار چند میلی متر است؟

 • ۲۰۰-۳۰۰۰

 • ۲۱۰۰-۱۳۰۰

 • ۱۳۰۰-۲۱۰۰

 • ۲۱۰۰-۱۵۰۰

دوره ی چهارم

۱٫کدامیک انواع کفشک ها در آسانسور را به درستی نشان نمی دهد؟

 • غلطکی

 • یوشکل

 • لغزشی

 • شیشه ای

۲٫حداکثرمساحت ممیزکابین آسانسور به ظرفیت اسمی ۰۶۶و۴۶۶مطابق با استانداردچند متر مربع می باشد؟

 • ۶/۱-۷/۱

 • ۶/۱-۱۷/۱

 • ۱۷/۱-۶/۱

 • ۲/۱-۸/۱

۳٫فضای مورد نیاز برای جان ناه روی کابین مطابق استاندارد۸۱چقدر است؟

 • ۵۰در۸۰در۶۰

 • ۱۰در۵۰در۶۰

 • ۱۰۰در۵۰در۶۰

 • ۵۰در۸۰در۱۰

۴٫ظرفیت کابین آسانسور شیب دار با سرعت ۱متر بر ثانیه چقدر است؟

 • ۱۰تا۵۰نفر

 • ۴تا۱۰۰نفر

 • ۱۰۰نفر

 • ۱۲۰نفر

۵٫چه نوع ضربه گیری برای سرعت های کمتر از ۰٫۱متربر ثانیه مناسب است؟

 • ضربه گیرمتر

 • ضربه گیر لاستیکی

 • ضربه گیر شیشه ای

 • ۱و۲

۶٫آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیماررا دارندچه ابعادی دارند به میلی متر؟

 • ۲۰۰در۱۳۰۰

 • ۲۴۰۰در۱۴۰۰

 • ۲۲۰۰در ۱۴۰۰

 • ۱۸۰۰در۱۴۰۰

۷٫کدام یک جز انواع ضربه گیر محسوب می شود؟

 • فنری

 • هیدرولیکی

 • هوای

 • پلی یورتان

۸٫ابعاد کابین آسانسورخودروبر برای خودرو های ۰سیلندر)۳۶۶kg)چقدر است؟

 • ۲/۲در۵در۴/۲متر

 • ۳در۵در۳متر

 • ۲/۲در۳در۲/۲

 • ۲/۲در۵/۵در۵/۲

۹٫در کدام حالت کابین با ظرفیت نامی)وزن بار یا مسافر( با بیش از ۲۰درصد از ظرفیت آن بدون حرکت و سرخوردن در تراز پایین ترین توقف بایستد؟

 • Usability

 • Loading

 • Emergency

 • Emergency stop

۱۰٫در کدام حالت کابین آسانسور باید بتواند بدون سرخوردگی سیم پیکسل ها از پایین ترین توقف ساختمان با سرعت نامی خود باال رود؟

 • Car staued

 • Usability

 • Emergency stop

 • Loading

۱۱٫سرعت عملکردگاورنر برای ایمنی کابین حداقل چند درصد سرعت نامی است؟

 • ۵

 • ۱

 • ۱۵

 • ۲۵

۱۲٫گیربکس های حلزونی در آسانسور تا چه سرعتی عملکرد بهتری دارند؟

 • ۲/۵

 • ۲-۱

 • ۳-۳

 • ۴-۲

۱۳٫رمز ایمنی لحظه ای برای چه سرعت هایی مورد استفاده قرار میگیرد؟

 • ۵/۰

 • ۶۳/۰

 • ۸/۰

 • ۴-۱

۱۴٫کدام یک ازموارد زیر از مزایای پی یو اس نمی باشد؟

 • مقاوم بودن در برابر مواد شیمیایی

 • مقاومت در برابر رنگ خوردگی

 • عدم اشتغال

 • تغییر شکل دادن در برابر حرارت

۱۵٫براکت ها در بنایی که دیواره چاه آسانسورآن از نوع بتونی از چه طریقی روی آن نصب میشود؟

 • پیج

 • انکربولت

 • رولولت

 • پرچ

۱۶٫بعد از زلزله حداکثر بار قابل تحمل اتکربولت دیوار بتنی چند درصد کاهش می یابد؟

 • ۲۰تا۵۰

 • ۲۰تا۶۰

 • ۳۰تا۸۰

 • ۸۰

۱۷٫مقدار ضریب اصطحکاک درریل های روغن کاری شده چقدر است؟

 • ۱۵/۰

 • ۳۵/۰

 • ۲۵/۰

 • ۴۵/۰

۱۸٫وزن وزنه تعادل معادل وزن کابین خالی به اضافه ….وزن است؟

 • ۴۰تا۵۰درصد بار

 • ۶۰درصد میزان بار کابین

 • ۱۰درصد میزان بار کابین

 • ۲۰درصد میزان بار کابین

دوره ی پنجم

۱٫حداکثر ارتفاع باز شو و حداقل عرض باز شو درب در آسانسور های حمل بیمار چند میلی متر است؟

 • ۲۲۰-۱۳۰۰

 • ۱۳۰۰-۲۲۰۰۰

 • ۲۵۰۰-۱۴۰۰

 • ۱۴۰۰-۲۵۰۰

۲٫اینترالک یک قفل……………….است

 • مغناطیسی

 • الکتریکی

 • مکانیکی

 • قفل استاتیکی

۳٫به چه دلیل برای سرعت های باال تر از۰/۳متر بر ثانیه از وسیله ضد پیش استفاده می شود.

 • سرعت باالی سیم بکسل جبران

 • توقف ناگهانی کابین یا وزنه

 • جلوگیری از جهش سیم بکسل

 • همه موارد

۴٫ضریب اطمینان سیم بکسل ها برای اسانسورهای با دو سیم بکسل و آسانسورهای با سه سیم بکسل حداقل چقدر است؟

 • ۱۶-۱۰

 • ۱۶-۱۵

 • ۱۶-۱۸

 • ۱۶-۱۲

۵٫چه کسی با بکار بردن سیم بکسل در آسانسور توانست ایمنی آسانسورهای کششی را دوبرابر کند؟

 • روبیلینگر

 • ادیسون

 • متینگ هارس

 • نیکولاتلا

۶٫کدامیک قطر بکسل کابین و وزنه تعادل را به درستی نشان می دهد؟

 • ۲۲-۱۹-۱۶-۱۵-۱۳-۱۱-۱۰

 • ۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۴-۱۳-۱۱

 • ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳+۱۲-۱۱-۱۰

 • ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴

۷٫در ساختمان های بلند از سیم بکسل های چند رشته ای استفاده می شود؟

 • ۵

 • ۸

 • ۱۰

 • ۱

۸٫رایج ترین ساختار سیم بکسل ها در جهان چیست؟

 • وارینگستون- سیل

 • سیل

 • وارینگتون

 • بیتلهم

۹٫فاصله کرپی ها طبق استاندارد چند برابر قطر بکسل هاست؟

 • ۱۰

 • ۸

 • ۹

 • ۵

۱۰٫رای سرعت های باالتر از ۰٫۰متر بر ثانیه از چه سیم بکسلی استفاده میشود؟

 • سیم بکسل کششی

 • سیم بکسل جبرانی

 • سیم بکسل گاورنر

 • سیم بکسل هم جهت

۱۱٫چه نوع بکسل هایی توسط کلیپس محکم میشود؟

 • کششی

 • جبرانب

 • گاورنر

 • هم جهت

۱۲٫عمر سیم بکسل های آسانسور کشتی به چه چیزی بستگی دارد؟

 • قطر فلکه کشتی

 • تعداد دفعات سیم

 • جهت خمش های سیم

 • همه موارد

۱۳٫طبق استاندارد حداقل چند بست برای بستن انتهای سیم بکسل به کابین و قاب وزنه تعادل الزم است؟

 • ۴

 • ۳

 • ۵

 • ۶

۱۴٫مقاومت سر سیم بکسل دست کم معادل……………حداقل بارگسیختگی سیم بکسل است.

 • ۸۰درصد

 • ۷۰درصد

 • ۵۰درصد

 • ۶۰درصد

۱۵٫ضریب اصطحکاک وافقی بین سیم بکسل و فلکه کششی چقدر است؟

 • ۲/۰

 • ۳/۰

 • ۱/۰

 • ۴/۰

۱۶٫بافت سیم بکسل گاورنر در ساختمان های بلند ومرتفع از چه نوع می باشد؟

 • هسته فولادی

 • سیسال

 • وریگتون

 • سیل

۱۷٫در صورتی که مقدار سیم بکسل یک آسانسور ۱۰میلیمتر باشدقطر فلکه حداقل چقد است؟

 • ۶۴۰

 • ۷۰۰

 • ۵۰۰

 • ۷۵۰

۱۸٫در کابین هایی که یوک آن ها به صورت لیفتراکی است باید از چه چیزی استفاده کرد؟

 • کفشک های غلطکی

 • هیدرولیک مستقیم

 • متر به گیر

 • کفشک های لغزشی

۱۹٫فاصله بین کابین متعلقات باوزنه تعادل چند سانتی متر است؟

 • ۱۰

 • ۲۰

 • ۳۰

 • ۴۰

۲۰٫زاویه خمیدگی برای حفاظهای زیر کابین نباید چقدر باشد؟

 • کمتر از۷۰درجه

 • بیش از ۶۰ درجه

 • کمتر از ۶۰درجه

 • بیش از ۸۰ درجه

۲۱٫مجموعه یوک باالیی در کجا مونتاژمیشود؟

 • در بالای چاه

 • دروسط چاه

 • در پایین چاه

 • در بیرون چاه

دوره ی ششم

۱٫کدام نوع سوهان برای سوراخ تخت خارجی و داخلی و همچننین سطوح محدب خارجی استفتده می شود؟

 • ۳گوش
 • تخت

 • گرد

 • چاقویی

۲٫کدام نوع سوهان برای سطوح صاف استفاده می شود؟

 • ۳گوش

 • تخت

 • گرد

۳٫چاقویی در سوهان کاری سطوح مقعر از سوهان……استفاده می شود .

 • ۳کوش

 • تخت

 • گرد

 • نیم گرد

۴٫کدام نوع سوهان برای پرداخت زوایای داخلی و شیارهای کنگره ای و تیز کردن دندانه اره استفاده می شود؟

 • ۳گوش

 • تخت

 • گرد

 • نیم گرد

۵٫کاربرد سوهان اچ یک راهه در چه فلزاتی است ؟

 • فلزات سخت

 • نرم

 • خیلی نرم

 • خیلی سخت

۶٫اندازه اسمی سوهان عبارتند از؟

 • اندازه سوهان تا دسته

 • اندازه دسته تا عاج

 • اندازه سر سوهان تا شروع دنباله ان

 • اندازه سر سوهان تا انتهای سوهان

۷٫سوهان از نظر ضخامت اج به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • ۴دسته

 • ۳دسته

 • ۵دسته

 • ۶دسته

۸٫هر چقدر اج سوهان بیشتر باشد سختی ان ….است.

 • بیشتر

 • کمتر

 • مساوی

 • اج سوهان ربطی به سختی ندارد

۹٫در سوهان کاری فاصله پاها از یکدیگر چند سانتی متر و زاویه انها نسبت به هم چقدر است؟

 • ۲۰-۶۰تا۸۰

 • ۱۰-۵۰تا۶۰

 • ۲۰-۶۰تا۷۰

 • ۱۵-۷۰تا۹۵

۱۰٫در سوهان کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی فاصله بالای گیره تا زیر ارنج چند سانتی متر است؟

 • ۵تا۸

 • ۴تا۶

 • ۵تا۱۲

 • ۶تا ۸

۱۱٫بعد از عمل پرداخت کاری به وسیله سوهان از چه چیزی استفاده می شود؟

 • برس سیمی

 • ورق فلزی نرم

 • ورق برنجی

 • کاغذ سمباده

۱۲٫سوراخ هایی که مقطع دایره ای داشته باشند و باروش براده برداری ایجاد نشود اگر به وسیله دست یا ماشین انجام شود چه نامیده می شود؟

 • مته کاری

 • سوراخکاری

 • جان مته

 • دریل کاری

۱۳٫کدامیک از مزیت مته های مارپیچ نسبت به مته های برگی نیست؟

 • زوایای براده برداری مناسب

 • یکنواخت ماندن قطر مته

 • هدایت درست مته در سوراخ

 • هدایت زوایای براده به خارج

۱۴٫دنباله مته معمولا به چه شکلی و با چه قطری است؟

 • مخروطی کمتر از ۱۲میلیمتر

 • استوانه ای –کمتر از ۱۲ میلیمتر

 • استوانه ای –بزرگتر از ۱۳ میلیمتر

 • مخروطی بیش از ۱۲ میلیمتر

۱۵٫کدام قسمت مته به منظور هدایت براده به بیرون از قطعه دوشیار مارپیچ بر روی بدنه ایجاد میکند؟

 • فاز مته

 • زوایای سر مته

 • دنباله مته

 • شیار مته

۱۶٫کدام قسمت مته جهت سوراخکاری مورد استفاده قرار میگیرد و معمولا زوایای سر مته از ۸۰تا ۱۴۰ درجه می باشد؟

 • فاز مته

 • زوایای سر مته

 • دنباله مته

 • شیار مته

۱۷٫به برجستگی نازک که در کنار شیار مته وجود دارد چه گفته می شود

 • فاز مته

 • زوایای سر مته

 • دنباله مته

 •  شیار مته

۱۸٫فاصله بین دو شیار مته را ….میگویند.

 • فاز مته

 • جان مته

 • شیار مته

 • دنباله مته

۱۹٫کدام نوع مته دارای زاویه مارپیچ ۳۵تا۴۰ درجه بوده و برای سوراخکاری مواد نرم مورد استفاده  می شود راس درجه ان ۸۰درجه است؟

 • نوع وی

 • نوع ان

 • نوع اچ

 • نوع دبلیو اس

۲۰٫کدام نوع مته دارای زاویه مارپیچ ۱۶تا ۳۰درجه بوده و برای سوراخکاری فولاد و چدن میشود و راس ان ۱۱۸درجه است؟

 • نوع وی

 • نوع ان

 • نوع اچ

 • نوع دبلیو اس